01 September, 1992

Visayan Folk Songs

Adyos Nanay ug Tatay (Goodbye, Mother and Father)

Adyos Nanay ug Tatay (Goodbye, Mother and Father) Adyos Nanay, adyos Tatay, Tapos na ang inyong pagbantay; Manaug ako sa hinayhinay Kay mangita ug laing Nanay. Makabana gani'g maayo, Maayo usab akong pagbantay; Makabana ug abobhoan, Adlaw gabii hibokbokan.

Translation: Goodbye, Mother; goodbye, Father, Your responsibilities are over; I will leave you both here To seek a new mother. If my husband turns out to be good, I will be well taken care of; But if he turns out to be a jealous one, Then day and night I'll be clobbered.

Ahay Tuburan

Ahay Tuburan Tubig nga matin-aw Ga ilig sa ubos Gikan sa ibabaw Kon ako cumacancion May dalang kamingao Adios na ti adios Baya-an ta ikaw. Tubig na malinaw Umaagos paibaba Galing sa itaas. Kung aka ay umaawit May dalang kalungkutan Paalam na o paalam Ikaw ay aking iiwan.

Aklan-Tuba

I Rong tuba kilaea eon it tanan Sa probinsyat akean Ag eiemnon gid nga kinahang-ean Kon may ona nga sumsuman II Masadya rong barkada Kon may baso sa lamisa Ag kon tuba imaw rong bida To eiemnon nga mapuea III May matam-is ag may makisum kisom May ma apeod may ma aslom Ag kon ro gusto hay medyo mapait Bahae abaw kanamit

Ako Anak ni Tatay (I am my father's son)

Ako anak ni Tatay, Ako ra'y puti ug diyutay; Panahon sa kagabhion, Ako ra'y makita dayon. Ako anak ni Tatay, Ako ra'y buotan ug diyutay; Panahon sa tingpamuklay, Ako ra'y makapahulay. Ako anak ni Tatay, Ako ra'y guapo ug diyutay; Panahon sa tingpamiesta, Ako ra'y duna'y korbata.

Translation: I'm my father's son, Fairer than anyone; When it's nighttime, I'm the easiest to see. I'm my father's son, Better behaved than anyone; When it's time to till the field, Only I may rest. I'm my father's son, Handsomer than anyone; When it's fiesta time, Only I have a tie to wear.

Ako kini si Angi (My name is Angi)

Ako kini si Angi,
Ang opisyo ko'y panahi;
Adlaw ug gabii
Kanunay ako nagtahi.
Bisan nako'g unsaon,
Wala'y kuwartang matigum,
Kay ang akong pagpanahi
Igo ra's panginabuhi.

Translation:
My name is Angi
And I sew for a living;
Day and night I sew
And sew without rest.
No matter how I try
I can't have any savings;
For what I get from sewing
Is just enough to survive.

Ay ay Kalisud

Ay ay Kalisud
(Ilonggo folk song)
Music arranged by
Jovita Fuentes
Ay ay kalisud, kalisud ng binayaan
Adlao gabi firmita itao gui natangisan
Ay ay Inday nga walay sing kapalaran
Walay guid walay guid
Sarang ko kalipayan
Ay cielo azul iabao! diin ka na
Baluiguita bangi ang nabilango sang gugma
Mayad pa ang mamatay kun halus mamatay
Agud di ako maka dumdum
Nga ako walay kalipay.

Balitaw sa Paghangyo nga Mangasawa (Balitaw of Marriage Proposal)

Kon ikaw, 'Dong, mangasawa,
Si Tatay ug si Nanay maoy sultihi;
Kay kinsa ba'y mosaka sa kahoy
Nga sa puno-an dili mo-agi?
Matuod ikaw mao ang bulak
Sa usa ka maambong nga kahoy;
Dili ko maagi ang puno-an
Kon dili hagdanan sa imong kalo-oy.

Translation:
'Dong, if you want to marry me,
Then tell my father and mother;
For who would ever climb a tree
If not through its trunk?
It is true that you are the flower
On a tall and beautiful tree;
But the trunk will be impassable for me,
Unless you lend me your mercy for a ladder.

Balitaw sa Paghangyo sa Gugma (Balitaw of Courtship)

Day, ang pagsubang sa adlaw sa kabuntagon,
Ang kangitngit nga tanan mihayag,
Sa imong kaambong
Ang kasingkasing ko nabihag.
'Dong, kining akong kaanyag,
Ako ra kining kaugalingon;
Ug pananglit ikaw nabihag,
Unsay labut ko sa imong dangaton?
'Day, tinuod wala kay kalabutan,
Tinuod nga wala mo ako sugo-a;
Kay ang kaibog ko kanimo gikan,
Kanimo ko gayud usab panilnga.
'Dong, ngano nga ako'y imong panilngan,
Unsa may utang ko kanimo?
Ngano nga ako'y imong pasanginlan,
Nga imo ra man kanang gusto?
'Day, dili man utang ang giingon ko kanimo,
Ug dili sinugo lang ako sa akong kaibog;
Panimpalad lang kini ug kaluy-an mo
Kay usahay dili ako mahikatulog.
'Dong, aron mo gayud hisayran,
Timan-i aron dili ka malimot:
Bisan unsay imong dangatan,
Para kanako wala kay mapa-abut.
Translation:
'Day, when the sun rises in the morn,
All the darkness around is lit up;
With your womanly beauty and grace,
My heart is captivated.
'Dong, this loveliness in me that you see
Is mine alone to cherish;
If you are captivated,
What have I to do with your fate?
'Day, it's true you have nothing to do with my fate,
Nor did you ask to be part of it;
Yet you are the reason for my affliction,
So from you I seek my due.
'Dong, why will you come to me?
What do I owe you?
Why will you blame me,
When no one is to blame but yourself?
'Day, I speak not of any debt,
But my love makes me do what I do;
I am taking a chance you will yield to me,
For sometimes I cannot sleep.
'Dong, so that you may well know,
Mark this so you will not forget:
Happen what may with you,
From me you have nothing to expect.

Dandansoy

Dandansoy, bayaan ta ikaw
Pauli ako sa payaw
Ugaling kung ikaw hidlawon
ang payaw imo lang lantawon.
Dandansoy, kung imo apason
Bisan tubig di magbalon
Ugaling kung ikaw uhawon
Sa dalan magbubon-bubon.
Kumbento, diin ang cura?
Munisipyo, diin justicia?
Yari si dansoy makiha.
Makiha sa pag-higugma
Ang panyo mo kag panyo ko
Dal-a diri kay tambihon ko
Ugaling kung magkasilo
Bana ta ikaw, asawa mo ako.

Ili-Ili Tulog Anay

Ilonggo
Ili-ili, tulog anay,
Wala diri imong Nanay,
Kadto tienda bakal papay,
Ili-ili, tulog anay.
Tagalog translation
Batang munti, batang munti, matulog ka na,
Wala rito ang iyong ina,
Siya ay bumili ng tinapay
Batang munti, batang munit, matulog ka na.
English Translation
Little one, little one, sleep now
Your mother is not here,
She went to buy some bread
Little one, little one, sleep now.

Ilo nga Bata (A little orphan)

Ako ang ilo nga bata,
Kang Nanay nga pinalangga;
Ugaling kay biniyaan,
Niining kalibutan.
Translation:
I am a little orphan,
Mother had cared for me;
But now I'm all alone,
And the whole world has left me.

Inday, Pamutos Na

Inday, pamutos na
Sa imong mga bestida;
Kinsa'y imong padad-on?
Si Undo imong pamanhon.
Undo, ayaw'g awaya
Si Inday imong asawa;
Imo ganing awayon,
Ako man siyang bawion.
Unsaon ninyo pagbawi?
Kinasal kami sa pari;
Unsaon ninyo pagboyboy?
Inaslan kami ug baboy.
Ay, ay, pagkakapoy
Niining mamalanghoy;
Puston sa pinong ginit,
Lugpitan sa dakong kahoy;
Dayon ayag-ayagon,
Dayon puto-putohon;
Puston sa dakung dahon,
Sa baybay kaon-kaonon.

Translation:
Inday, go pack
All your clothes;
Who'll carry them for you?
Call Undo, your bridegroom.
Undo, don't quarrel
With Inday, your wife;
If you'll quarrel with her,
I will come and take her back.
Oh, how can you take her back?
We were married by the priest;
How can you show regret?
We were feted with a roast pig.
Oh, oh, how hard it is
To make balanghoy;
We wrap it with fine ginit
And press it with wood.
We then sift the flour
And form it into small cakes;
We wrap it in big leaves
And we eat it by the seashore.

Kuradang

Sayawon Ta Ang Kuradang
Ang Sayaw Na Kinaraan
Maoy Paboritu Sa Mga Tigulang
Manindot Nga Sayaw Nga Kuradang
Ang Imong Sampot Ilabyug-Labyug
Ang Imong Hawak Ikiyud-Kiyud
Sigurado Gayud Ikaw Ganahan
Manindot Nga Sayaw Nga Kuradang
Dali Uyung, Daling Uyang
Dali Tatay, Dali Nanay
Dali Manong, Dali Manang
Sayawon Ta Ang Sayaw Kuradang
La, La, La, La, La, La, La, La, La, La (3x)
Sayawon Ta Ang Sayaw Kuradang
PART II
Kung Ikaw Inday Mangitag Pamanhunon
Siguru A Baya Inday Ang Bol’anon
King Matuman Mo Suwerte Ka
Ang Bol’anon Buutan Gayud
Magmahal Kanimo Hantud Sa Kahanturan
Apan Baya Inday Ayaw Paghikalimti
Bisan Dakug Gusto Pagdili-Dili
Hilabi Na Gayud Sa Palikerong Ulitawo
Kay Siya Buut Muhangyo Kanimo
PART III
Alimukoy (3x) Sing Kahoy
Ayaw Pagputla Kay Makalulu-uy
Kung Imung Putlon Mga Bali Ang Sanga
Mga Larag Ang Dahon Maputlo Ang Bunga
Alimukoy (3x)

Matud Nila

Matud nila ako dili angay
Nga magmanggad sa imong gugma
Matud nila ikaw dili malipay
Kay wa ako'y bahandi
Nga kanimo igasa
Gugmang putli mao da'y pasalig
Mao'y bahanding labaw sa bulawan
Matud nila kaanugon lamang
Sa imong gugma ug parayeg
Matud nila ako dili angay
Dili malubad kining pagbati
Bisan unsa nga katarungan
Kay unsa pa'y bili ning kinabuhi
Kon sa gugma mo hinikawan
Ingna ko nga dili ka matuo
Sa manga pagtamay kong na angkon
Ingna ko nga dili mo kawangon
Damgo kog pasalig sa gugma mo
Damgo kog pasalig sa gugma ko.

Translation:
They tell me that I shouldn't
Wish for your love;
They tell me that you can't be happy with me,
As I have no treasure to give to you.
Pure love is all I pledge to you,
A treasure more precious than gold;
They tell me that your love and caresses
Would all be in vain.
My love for you will not fade
For whatever reason there might be;
Life would be worthless
If I am denied your love.
Tell me you don't fall for
The scorn and derision heaped upon me;
Tell me you will not deny
My yearning for and faith in your love.

Pahaloka ko, Inday (Let me kiss you, Inday)

Pahaloka ko 'Day.
Halok lang sa uban.
Ikaw ma'y gusto ko.
Nganong ako nga anaa ma'y uban?
Sige na lagi 'Day.
Dili ako kay wa ko'y gusto;
Irog, irog.
Unsa'y irog?
Irog, irog ngadto'g dyutay.
Irog, irog.
Unsa'y irog?
Irog, irog ngari'g dyutay.
Kanindot unta sa gugma ta
Kon pahalok pa ikaw kanako.
Iasa ko man kanang imong halok
Nga dili man ako mahimuot? Ay!
Ay! Pahaloka ko 'Day.
Halok lang sa uban.
Ikaw, ikaw ma'y gusto ko.
Nganong ako nga anaa ma'y uban?
Sige na lagi 'Day.
Dili ako ka'y wa ko'y gusto;
Irog, irog.
Unsa'y irog?
Irog, irog ngadto'g dyutay.
Irog, irog.
Unsa'y irog?
Irog, irog ngari'g dyutay.

Translation:
Let me kiss you, 'Day.
Kiss somebody else.
It's you I want.
Why me when there are others?
Please, let me, 'Day.
No, I don't want to;
Move over.
Move where?
Move over there a little.
Move over.
Move where?
Move a little closer to me.
How sweet our love will be
If you will but let me kiss you.
What good are your kisses
When they don't give me any pleasure? Ay!
Ay! Let me kiss you, 'Day.
Kiss somebody else.
It's you I want.
Why me when there are others?
Please, let me, 'Day.
No, I don't want to;
Move over.
Move where?
Move a little over there.
Move over.
Move where?
Move a little closer to me.

Pakitong-kitong

Tong, tong, tong, tong, pakitong-kitong,
Alimango sa suba gibantog dili makuha;
Ako ra'y makakuha,
Ako ra'y makasuwa.
Tong, tong, tong, tong, pakitong-kitong

Rosas Pandan

Ani-a si Rosas Pandan
Gikan pa intawon sa kabukiran
Kaninyo'y makiguban-uban
Ning gisaulog ninyong kalingawan
Balitaw da'y akong puhunan maoy kabilin sa akong ginikanan
Awit nga labing karaan nga garbo sa atong kabukiran
Tikading tikading tikading
Ay-ay sa 'tong balitaw
Maanindot pa mo sayaw
Daw yamog ang kabugnaw
Tikading tikading tikading
Intawon usab si Dodong
Nagtan-aw kang Inday
Nagtabisay ang laway

Sa Lungsod sa Buenavista

Sa lungsod sa Buenavista
May tulo ka mga daga;
Naminyo ang kamanghuran,
Naghilak ang kamagwangan.
Mitubag ang tunga-tunga,
"Ay, Manang, ayaw pagsaba,
Kay dili abutan ug bulan
Maminyo kita nga tanan."
Translation
In the town of Buenavista
There lived three sisters;
When the youngest got married,
The eldest was in tears.
The middle sister said,
"Please, Manang, do not cry;
Before this month is over,
We shall, ourselves, all be wed."

Si Pilemon

Cebuano
Si Pilemon, Si Pilemon namasol sa kadagatan
Nakakuha, nakakuha ug isda'ng tambasakan
Guibaligya, Guibaligya sa merkado'ng guba
Ang halin puros kura, ang halin puros kura igo ra i panuba.
Ilonggo
Si Filemon, Si Filemon namasol sa karagatan
Nakadakop, Nakadakop, sang isda nga tambasakan,
Guinbaligya, guinbaligya sa tindahan nga guba
Ang iya nakuha, ang iya nakuha guin bakal sang tuba

English Translation
Filemon, Filemon went fishing in the sea
He caught, he caught a tambasakan
He sold it, he sold it in the dilipated market
He earned a little cash, he earned a little cash, just enough to buy tuba.
tambasakan: a small type of fish, which jumps in the mud at low tide.

Tubig Nga Matin-Aw

Tubig nga matin-aw
Ga ilig sa ubos
Gikan sa ibabaw
Kon ako cumacancion
May dalang kamingao
Adios na ti adios
Baya-an ta ikaw.
Translation:
Tubig na malinaw
Umaagos paibaba
Galing sa itaas.
Kung aka ay umaawit
May dalang kalungkutan
Paalam na o paalam
Ikaw ay aking iiwan.

Usahay

Music & Lyrics by
Nitoy Gonzales
Usahay magadamgo ako
Nga ikaw ug ako nakahigugmaan
Nganong damgohon ko ikaw
Damgohon sa kanunay
Sa akong kamingaw
Usahay magamahay ako
Nganong nabuhi pa
kalibutan
Nganun gitiawtiawan
Ang gugma ko kanimo
Kanimo da
Ang gugma ko kanimo
Kanimo da.

Walang Angay

I
Walay angay ang kamingaw
Ang magpuyo sing walay kalipay
Pirme ang buot gumapung-aw
Guican sa walay pahuway nga pagtu-aw
II
Ang puso ko'y namamanglaw
Pagkat ayaw
Mong dinggin man lamang
Araw, gabi dalangin ko
Na magbalik ang tunay na
Pagsuyo mo
III
Di ka na nahabag
Di ka na naawa
Sa aking puso na nagdurusa
Ng dahil sa 'yo
Hanggang may hininga
Di na magbabago
Ang sumpang ikaw lang
Ang iibigin ko